bip.gov.plSmodBIP
A A A K
SmodBIP

Ochrona Danych Osobowych

 Informacja o prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 niniejszego Rozporządzenia obowiązywać będą poniższe zasady i informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotowie:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie z siedzibą przy ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów, nr tel. 67 2635384, adres e-mail: sekretariat@pinb-zlotow.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem: sekretariat@pinb-zlotow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Mogą nimi być:
a. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, Urząd Miejski w Złotowie, Urząd Gminy Złotów, Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, Urząd Gminy i Miasta Krajenka, Urząd Gminy Zakrzewo, Urząd Miejski w Okonku, Urząd Gminy Lipka, Urząd Gminy Tarnówka;
b. podmioty organizacyjne powyższych instytucji:
c. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków określonych przepisami prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PINB, Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( zgodnie z RODO)
8. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych przez PINB w Złotowie narusza przepisy Rozporządzenia, Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości podjęcia odpowiednich działań przez PINB w Złotowie;
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.Opublikował: Joanna Warpińska
Publikacja dnia: 12.07.2018
Podpisał: Joanna Warpińska
Dokument z dnia: 12.07.2018
Dokument oglądany razy: 3 348