bip.gov.plSmodBIP
A A A K
SmodBIP

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO
W ZłOTOWIE

§, 1

1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej "Regulaminem", określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1) Inspektoracie należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
2) Powiatowym Inspektorze należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§, 2

Inspektorat działa na podstawie :
1) odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
2) niniejszego regulaminu.

§, 3


1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem nadzoru budowlanego I instancji.
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie pod względem merytorycznym podlega Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, a pod względem służbowym Staroście Powiatowemu w Złotowie.
3. Inspektorat jest jednostką organizacyjną, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu złotowskiego.

§, 4

1. Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
2) badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
3) współdziałanie z organami kontroli państwowej,
4) kontrola działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.
2. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
3. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
1) działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2) postępowaniami administracyjnymi,
3) postępowaniami egzekucyjnymi,
4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno - budowlanej i organami kontroli państwowej,
6) obsługą prawną inspektoratu,
7) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i słuzbowej,
8) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
9) właściwym gospodarowaniem mieniem Inspektoratu,
10) działalnością kontrolną, polegającą na przeprowadzaniu obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych.
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie wykonuje swoje zadania przy pomocy samochodu służbowego.

§, 5

Powiatowy Inspektor lub osoby działające z jego upoważnienia maja prawo wstępu do:
1. obiektu budowlanego
2. na teren:
1) budowy
2) zakładu pracy
3) uchylony
w celu:
a) kontrolowania dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót, certyfikatów i deklaracji zgodności dla stosowanych w pracach budowlanych materiałów i wyrobów,
b) kontrolowania procesu budowlanego pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem na budowę, stosowanych technologii i materiałów,
c) kontrolowania osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie, a w szczególności:
- projektantów,
- kierowników budowy,
- inspektorów nadzoru inwestorskiego,
d) kontrolowania obiektów budowlanych w czasie użytkowania,
e) kontrolowania dokumentacji użytkowanych obiektów budowlanych,
f) prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy budowlanej,
g) prowadzenia postępowań w sprawach, w których wykryto nieprawidłowości, celem doprowadzenia do zgodności z prawem.


§, 6

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie swoje obowiązki realizuje przy współpracy ze:
1) Starostą Powiatu Złotowskiego będącym organem pierwszej instancji administracji architektoniczno - budowlanej, do którego kompetencji należą wszystkie sprawy określone w Prawie budowlanym, a nie zastrzeżone do kompetencji organów nadzoru budowlanego.
2) Burmistrzami i Wójtowi z terenu Powiatu Złotowskiego.
3) Innymi służbami i inspekcjami działającymi na terenie Powiatu Złotowskiego.

§, 7

1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy :
1) opracowanie regulaminu wewnętrznego Inspektoratu
2) sporządzanie planów kontroli,
3) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
4) udzielanie imiennych upoważnień do wykonania inspekcji terenowej,
5) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
6) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,
7) udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
8) występowanie do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków.
2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
3. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 1 i 9.

§, 8

Powiatowy Inspektor podpisuje :
1) decyzje administracyjne i postanowienia,
2) akty prawa wewnętrznego,
3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
5) odpowiedzi na skargi i wnioski.


§, 9

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) komórka do spraw inspekcji i orzecznictwa,
2) jednoosobowe stanowisko do spraw finansowo - księgowych,
3) jednoosobowe stanowisko do spraw orzeczniczo - prawnych,
4) komórka do spraw organizacyjno - administracyjnych.


§, 10

1. Do zakresu działania komórki do spraw inspekcji i orzecznictwa należy w szczególności :
1) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
4) uchylony
5) przygotowywanie aktów administracyjnych z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora,
6) wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora,
7) prowadzenie działalności kontrolnej polegającej na przeprowadzeniu obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych,
8) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z oddawaniem obiektów budowlanych do użytku.
2. Kierujący inspekcją :
1) opracowuje projekty planów inspekcji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1,
2) przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności inspekcji wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.


§, 11

Do zakresu działania komórki do spraw organizacyjno - administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności :
1) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,
2) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
3) gospodarka sprzętowa,
4) obsługa sekretariatu,
5) prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej oraz w ustawie Prawo budowlane,
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora,
7) prowadzenie spraw kadrowych,
8) uchylony,
9) prowadzenie obsługi kasowej Inspektoratu,
10) prowadzenie rozliczeń pracowników w zakresie wynagrodzeń,
11) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.


§, 12

Do zakresu działania stanowiska do spraw finansowo - księgowych należy:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) opracowywanie projektu budżetu Inspektoratu z podziałem wydatków budżetowych wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
3) sporządzanie sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę,
4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Powiatowego Inspektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
5) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia grupowego pracowników,
6) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przy pomocy programu Płatnik,
7) naliczanie i odprowadzanie należnych zaliczek na podatek dochodowy.

§, 12a

Do zakresu działania stanowiska orzeczniczo - prawnego należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
2) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
3) obsługa prawna Powiatowego Inspektora i Inspektoratu,
4) przygotowywanie aktów administracyjnych z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§, 13

1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowane przepisy :
1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
3) ustawy z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej,
4) regulaminu pracy Inspektoratu.Opublikował: Magdalena Kamieńska
Publikacja dnia: 01.02.2016
Podpisał: Dawid Chmura
Dokument z dnia: 15.07.2013
Dokument oglądany razy: 8 478